НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ


Науково-дослідна діяльність колективу кафедри готельно-ресторанної справи проводиться відповідно до Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Національному університеті харчових технологій і присвячена основним проблемам сьогодення:

 • розроблення інноваційної технології продукції ресторанного господарства;
 • контролю безпеки і якості харчових продуктів;
 • сучасних можливостей та перспектив: проектування та дизайну об’єктів готельно-ресторанного господарства;
 • впровадження нового в устаткуванні для закладів ресторанного господарства;
 • сучасних тенденцій виробництва та обслуговування в закладах ресторанного господарства;
 • перспективних інноваційній в сфері гостинності;
 • маркетингу та менеджмент у готельно-ресторанному бізнесі;
 • розвитку економічних систем на ринку готельно-ресторанного бізнесу;
 • надання сервісу в індустрії гостинності: світового та вітчизняного досвіду;
 • втілення інформаційних технологій в готельно-ресторанному господарстві.

Впродовж 2021 р. викладачі кафедри працювали над виконанням  держбюджетної науково-дослідною тематикою зареєстрованою в українському інституті науково-технічної експертизи та інформації:

 • Інноваційні технології продукції та послуг гостинної індустрії” (ДРН 0117U003715) – керівник к.т.н., доц. Люлька О.М.

Кафедра є співорганізатором щорічної Всеукраїнської науково-практичної
конференції «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ».

Відповідно до наказу МОНмолоді та спорту України від 21.10.2014р. № 1193 Національний університет харчових технологій визнано базовим вищим навчальним закладом (в особі кафедри готельно-ресторанної справи) проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (далі – Конкурс) з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015 – 2017 р. р. за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа».

Відповідно до наказу МОН України №1435 від 31.10.2017р. та № 1274 від 20.11.2018 року  «Про проведення Всеукраїнських олімпіад та конкурсів серед студентів закладів освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста» та №187 від 23.02.2018р. «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.10.2017р. №1435» кафедра готельно-ресторанної справи була співорганізатор ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» (спеціалізації «Готельне обслуговування», «Ресторанне обслуговування») серед студентів закладів освіти, що здійснюють підготовку за освітнім рівнем «молодший спеціаліст».

Результати наукової роботи постійно висвітлюються на вітчизняних наукових форумах, Міжнародних Всеукраїнських конференціях і конгресах. Наукова новизна дослідницької роботи викладачів кафедри підтверджена Міжнародними патентами, патентами України на винахід та на корисну модель, публікаціями у фахових та міжнародних наукових виданнях, які індексуються в науко-метричних базах Scopus, Web of Science.

Викладачі кафедри працюють за науковими напрямами:

 • «Удосконалення ресторанних технологій та розширення асортименту додаткових послуг готельних підприємств»;
 • «Консолідація капіталу як економічна  конкурентна стратегія  підприємств готельної індустрії»;
 • «Формування комплексу інноваційних послуг засобів розміщення і закладів ресторанного господарства»;
 • «Новітні технології, послуги, методи організації та управління в сфері HoReCa».

– Впродовж 2021 р. наукову роботу на кафедрі здійснювала навчання одна аспірантка:  Різник А.О. під керівництвом д.т.н., проф. Сильчук Т.А.

– Впродовж 2020 р. наукову роботу на кафедрі здійснювали навчання 2 аспіранти: Медвідь І.М., Різник А.О. під керівництвом д.т.н., проф. Доценка В.Ф.


– 29 квітня 2021 р. асистентом нашої кафедри Мирошник Ю.А. було представлено на розгляд спеціалізованої вченої ради Д 26.058.07 дисертаційну роботу на тему: «Удосконалення технології борошняних кондитерських виробів з нетрадиційною рослинною сировиною» за спеціальністю 05.18.16 «Технологія харчової продукції». Науковий керівник – д-р. техн. наук, професор, декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу В.Ф. Доценко.

– 3 листопада 2020 р. вперше в Національному університеті харчових технологій на розгляд разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.058.001 здобувачем Медвідь І.М. було представлено дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) з галузі знань «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології». 

НАУКОВО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Кулінарна етнологія: підручник / В.Ф.Доценко та ін..; за заг. Ред.. д.т.н, проф. В.Ф. Доценка. – Херсон: ОЛДІ_ПЛЮС, 2020. – 756 c.
 2. Харчові та дієтичні добавки, прянощі та приправи у продукції ресторанного господарства: підручник / В.Ф.Доценко та ін. К.: НУХТ, 2014. 379 с.
 3. Технологія продукції в закладах ресторанного господарства: Підруч. / С.В. Іванов, В.А. Домарецький, В.Ф. Доценко та ін. // За ред. С.В. Іванова. – К.: НУХТ, 2013 р. – 430 с.
 4. Збірник рецептур кулінарної продукції і напоїв (технологічних карт) для харчування дітей у дошкільних навчальних закладах: підручник / М.І. Пересічний та ін.  К.: Видавничий дім “АртЕк”, 2015 . 716 с.
 5. Цивільний захист на підприємствах харчової промисловості: підручник / Б.Д. Халмурадова та ін.  К:  Центр учбової літератури, 2015 рік
 1. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві: Навчальний посібник / В.Ф. Доценко, Н.П. Бондар, В.О. Губеня та ін. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2021. – 368 с.
 2. Барна справа та організація роботи сомельє: Навчальний посібник. / О.С. Пушка, Р.В. Матюшенко, В.В. Цирульнікова, Т.А.Сильчук, Л.О Шаран, Т.І. Іщенко, О.В Коваль, О.В. Собін – Київ: Інкос, 2021. – 442 с.
 3. Арпуль О.В. Готельна справа: навчальний посібник / О.В. Арпуль., А.Г. Абрамова, Ю.А. Мирошник, О.В. Собін. – К.: Кондор, 2021.- 300 с.
 4. Основи нутриціології: навчальний посібник/ Доценко В.Ф.; Цирульнікова В.В., Дітріх І.В., Тищенко О.М. – К.: Фірма Інкос, 2021. – 180 с. 
 5. Основи дизайну інтер’єру об’єктів готельно-ресторанного господарства: Навчальний посібник. / О.В. Бортнічук, Т.І. Іщенко, Я.С. Хитрий, А.В. Ковтун – Київ: Інкос, 2021. – 287 с.
 6. Основи автоматизованого проектування: Навчальний посібник / В. О. Губеня, О. М. Люлька, Т. І. Іщенко та ін. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2021. – 160 с.
 7. Доценко В.Ф., Люлька О.М., Губеня В.О., Цирульнікова В.В., Ткачук Ю.М. Програмні продукти в готельно-ресторанному бізнесі. [Електронний ресурс]: навчальний посібник / В.Ф. Доценко, О.М. Люлька, В.О. Губеня та ін. – К.: НУХТ, 2020. 200 с.
 8. Технологія продукції ресторанного господарства: навчально-наочний посібник / В. Ф. Доценко та ін. К.: Видавничий дім «Кондор» 2019. 292 с.
 9. Полумбрик М.О., Осипенкова І.І., Котляр Є.О. Фізико-хімічні методи дослідження якості харчових продуктів: навч. посіб. – Черкаси – Одеса – Київ: Вид-во «Логос», 2019. – 188 с.
 10. Павлюченко О.С., Гавриш А.В., Шаран Л.О. Організація виробництва в закладах ресторанного господарства: навч.посіб. – К.: НУХТ, 2017. 276 с.
 11. Лабораторний практикум із загальних технологій харчової промисловості : навч. посіб. / В.Ф. Доценко та ін. К.: Кондор-Видавництво, 2016. 380 с.
 12. Доценко В.Ф., Губеня В.О. Устаткування закладів ресторанного господарства: навч. посіб. К.: Кондор-Видавництво, 2016. 635 с.
 13. Практикум з технологічних розрахунків у хлібопекарському виробництві: Навчальний посібник / В.І. Дробот, В.Г.Юрчак, Л.Ю.Арсеньєва, В.М. Махинько, О.А.Білик, Т.А. Сильчук , Т.О.Степаненко, Л.І. Удворгелі, Н.З. Петришин, Н.О. Фалендиш, Л.А. Михонік, Ю.В.Бондаренко – К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 330 с.

Розділи в колективній монографії:

  1. Actual issues of modern development of socio-economic systems in terms of the COVID-19 pandemic, Development of restaurant and hotel business in the condition of the COVID-19 pandemic: collective monograph / Shydlovska O., Ishchenko T., Medvid I., Sobin О. – Sofia: VUZF Publishing House «St. Grigorii Bogoslov», 2021, 480 р., P. 463 – 472.
  2. The dynamics of development of the main types of food and beverage services in the hotel and restaurant entrepreneurship : Socio-economic and management concepts: collective monograph / Nikitina T. А.,– etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 660 р., Р 233 -239.     
  3. Індустрія гостинності в умовах пандемії Covid-19: проблеми та напрями антикризового розвитку: Стратегії сталого розвитку в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі: можливості і проблеми запровадження в Україні: кол. монографія / Медвідь І.М., Шидловська О.Б., Іщенко Т.І. за ред. д-ра іст. наук, проф. Чепурди Г. М.- Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : видавець ФОП Гордієнко Є. І., 2021. 192с. 8 с.
  4. Менеджмент організацій і адміністрування: теорія та практика: монографія / Маршаленко М.П. та ін.2020 рік, К.: Кафедра 404 с. 

– Природные антиоксиданты пищевых продуктов:монографія / М.О. Полумбрик и др. – Минск: ИВЦ Минфина, 2017. – 158 с.

– Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики: монографія / [колектив авторів] за науковою ред. Д.І. Басюк. – Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2017 р. – 318 с.

– Інноваційні технології дієтичних та оздоровчих хлібобулочних виробів: Монографія / В.І. Дробот, В.Г.Юрчак, Л.Ю.Арсеньєва, Т.А.Сильчук, Н.О.Місечко– К.: Кондор-Видавництво, 2016. – 242 с.

– Углеводы в пищевых продуктах.:монографія/ МО Полумбрик и др. Минск: ИВЦ Минфина, 2016 г.

– Полумбрик М.О. Вуглеводи в харчових продуктах і здоров’я людини: монографія. – К.: Академперіодика, 2011 р. 487 с.

Scopus

 1. Prospects of potato pulp disposal / Rubanka K., Terletska V., Abramova A., Pysarev M. // Journal of Hygienic Engineering and Design, 2021. -Vol. 35 –    83-95.
 2. Investigation of the effect dried food products on the properties of the butter mixture during storage / Vasheka O., Niemirich O., Frolova N., Ustymenko I., Havrysh A., Skyrda O., Matiyashuk O., Fedak N., Hubenia V.,Liulka O. // Journal of Hygienic Engineering and Design Volume 35, 2021. – 12 р.
 3. Investigation of the influence of peas dietary fibers on the process of formation of wheat dough / T. Sylchuk, V. Zuiko, M. Nazar, V. Tsyrulnikova, O. Tyshchenko, O. Pushka, O. Kyrpichenkova, O. Bortnichuk // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 35, 2021.-56-60.
 4. Influence of dietary supplement based on heme iron on dough properties and quality of antianemic cupcakes / Niemirich O., Frolova N., Ustymenko I., Havrysh A., Furmanova Y., Pavliuchenko O., Skyrda O., Hubenia V., Liulka O., Matiushenko R. // Journal of Hygienic Engineering and Design. – Vol. 36., 2021.-   pp. 67-74.Exploring a possibility of using ultrasound in the technology of confectionery products / Y. Myroshnyk, V. Dotsenko, L. Sharan, V. Tsyrulnikova // Eastern-European journal of enterprisw technologies. – 2020. – № 1/11 (103). – P. 43–49.
 5. Effect of different particle sizes of Agaricus bisporus and soybean oil on rheological properties, moisture distribution and microstructure of chicken batters / Haijuan N., Li Bo,Kondratiuk N.V., Sylchuk T., Stepanova T.M.// Journal of chemistry and technologies, 2021. Vol. 29 (2). –  рр. 342-352.
 6. Socially responsible management and good practice / Березянко Т., Шеремет О., Галиця І., Зеніна А., Маршаленко М. //Journal of Community Positive Practices, XXII (Special Issue). – Р. 82-95.
 7. Association Between Thyroid Hormone Status and Trace Elements in Serum of Patients with Nodular GoiterKravchenko, V.I., Andrusyshyna, I.M., Luzanchuk, I.A., Polumbryk, M.O., Tarashchenko, Y.M.Biological Trace Element Research, 2020, 196(2), стр. 393–399.
 8. Thyroid status, major and trace elements content in patients with autoimmune thyroiditdis living in chernobyl-affected areas of zhytomyr regionLuzanchuk, I.A., Kravchenko, V.I., Polumbryk, M.O., Tarashchenko, Y.M.Problemi Endokrinnoi Patologii, 2020, 2020(3), стр. 54–61.
 9. Studying the possibility of using enzymes, lecithin, and albumen in the technology of gluten-free bread Dotsenko, V., Medvid, I., Shydlovska, O., Ishchenko, T.Eastern-European Journal of EnterpriseTechnologies, 2019, 1(11-97), стр. 42–51.
 10. Between Thyroid Hormone Status and Trace Elements in Serum of Patients with Nodular Goiter Kravchenko, V.I., Andrusyshyna, I.M., Luzanchuk, I.A., Polumbryk, M.O., Tarashchenko, Y.M.Biological Trace Element Research.2019.
 11. The effect of intake of sausages fortified with β-CD-I2 complex on iodine status and thyroid function: A preliminary study Polumbryk, M., Kravchenko, V., Pasichnyi, V., Omelchenko, C., Pachitskaya, I. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 2019.
 12. Analysis of the influence of rosemary and grape seed extracts on oxidation the lipids of peking duck meat Bozhko, N., Tischenko, V., Pasichnyi, V., Marynin, A., Polumbryk, M.Eastern-European Journal of Enterprise Technologies2017.
 13. Effect of nitrogen and mineral composition of the high-concentrated wort made from starch-containing raw materials on the cultivation of yeastShiyan, P., Mudrak, T., Kyrylenko,R., Kovalchuk, S.Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, 6(11-90), стр. 72–77.
 14. Investigation of the effect of multicomponent acidulants on the preservation of freshness and aroma of rye-wheat bread Sylchuk, T., Bilyk, O., Kovbasa, V., Zuiko, V.Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, 5(11-89), стр. 4–9.

 

Web of Science

 1. Influence of dry concentration of dry substances on features of osmophilic alcoholic races of yeast / Kovalchuk S., Mudrak T. // Food Science and Technology. -2021. – 15(1). – 8 с.
 2. Очищення водно-спиртової суміші модифікованими природними матеріалами / Oliinyk, S., L. Tarasyik, I. Samchenko, A. Kuts, O. Dulka // Food Science and Technology. – 2021. – №15(1). – 8 с.
 3. Use of rice in technology of gluten free fermemted nonalcoholic  beverages (soft drinks) / Dulka O., Prybylskyi V., Oliinyk S., Kuts A.,Dong N, Vitriak O. // Food Science and Technology. – 2021.-  №14(4). -Р. 4-13.
 4. Sorption properties of bread based on oatmeal / Sylchuk T., Tsyrulnikova V., Vira Zuiko V., Riznyk A. // Ukrainian Food Journal. 2021. Vol. 10, Is.2. –   361 – 374.
 5. Selection of the technological parameters of fermentation of high-concentration wort with osmophilic yeast races for obtaining bioethanol / Kovalchuk S.,  Mudrak  T. // The scientific and practical journal Food Science and Technology, 15(3). – Р. 15-22.
 6. Resource and energy-saving technology of wort fermentation from starch-containing raw materials for biothetanol production / Kovalchuk S., Mudrak T.   // The scientific and practical journal Food Science and Technology, 16(1). – 10 р.
 7. Improvement of the recipe composition of special-purpose gluten-free chocolate muffins / Shapovalenko O., Pavliuchenko O., Furmanova Y., Sharan L., Kuzmin O. // Food science and technology. – 2020. – Vol. 14, Issue 4. 20–30.
 8. Удосконалення рецептурного складу шоколадного кексу «Глютен-фрі» спеціального призначення O. Shapovalenko, O. Pavliuchenko, Y. Furmanova, L. Sharan, O. Kuzmin Food Science and Technology Volume 14 Issue 4 (2020).
 9. Research on the ultrathin structure of cells of different distillers’ yeast races and its dependence on the concentration of dry matter in wort Mudrak, T. ; Kovalchuk, S. ; Kuts, A. ; Dotsenko, V …less Journal of Food Science and Technology-Ukraine Volume 14 Issue 3 Page 21-28 Published 2020.
 10. Antioxidant capacity of alcoholic beverages based on infusions from non-traditional spicy-aromatic vegetable raw materials Kuzmin, Oleg ; Kucherenko, Volodymyr ; Sylka, Iryna ; Isaienko, Volodymyr ; Furmanova, Yuliia ; Pavliuchenko, Olena ; Hubenia, Viacheslav Ukrainian Food Journal Volume 9 Issue 2 Page 404-424 Published 2020.
 11. Physico-chemical and sensory properties of functional confectionery products with Rosa Canina powder Popovici, Violina ; Radu, Oxana ; Hubenia, Viacheslav ; Covaliov, Eugenia ; Capcanari, Tatiana ; Popovici, Cristina Ukrainian Food Journal Volume 8 Issue 4  Page 815-827  Published 2019.
 12. The improvement of the water treatment technology for the kvass production Authors: Dulka, O.; Prybylskyi, V; Oliynyk, S.; …  Kovalenko, O.; see more Published: 2019 in Journal of Food Science and Technology-Ukraine DOI: 10.15673/FST.V13I2.1404.
 13. Using of clinoptilolite, activated charcoal and rock crystal in water purification technology to enhance the biological value of bread kvass Authors: Dulka, Olha; Prybylskyi, Vitalii; Oliinyk, Svitlana; …  Vitriak, Oksana Published: 2019 in Ukrainian Food Journal DOI: 10.24263/2304-974X-2019-8-2-10.
 14. Association Between Thyroid Hormone Status and Trace Elements in Serum of Patients with Nodular Goiter Polumbryk, Maksym; Kravchenko, Victor I.; Andrusyshyna, Iryna M.; Luzanchuk, Ihor A.; Вiological trace element research 2019.
 15. The effect of intake of sausages fortified with beta-CD-I2 complex on iodine status and thyroid function: A preliminary study Polumbryk, Maksym; Kravchenko, Victor; Pasichnyi, Vasyl; Journal of trace elements in medicine and biology   Том: 51   Стр.: 159-163   Опубликовано: 2019.
 16. Surface morphology of soybean, pea, whey protein isolates, and their dried gels. Polumbryk, Maksym; Shestel, Olena; Yatsenko, Olha; с соавторами. Ukrainian Food Journal Том: 8   Выпуск: 1   Стр.: 70-79   Опубликовано: 2019.
 17. Morphology of the surface of cooked sausages made with the collagen-containing protein additive “bilkozyne” Автор:: Pasichnyi, V.; Kotliar, Ye.; Polumbryk, M.; с соавторами. Journal of Food Science and Technology-Ukraine Том: 12 Выпуск: 2   Стр.: 73-79   Опубликовано: 2018.
 18. Selection of the complex of enzyme preparations for the hydrolysis of grain constituents during the fermentation of the wort of high concentration Authors: Mudrak, T.; Kuts, A.; Kovalchuk, S.; …  Bondar, N.; see more Published: 2018 in Journal of Food Science and Technology-Ukraine DOI: 10.15673/FST.V12I2.931.
 19. Effects of the water desalting by reverse osmosis on the process of formation of water-alcohol mixtures. H-1 NMR spectroscopy studies Kuzmin, Oleg; Suikov, Sergii;  Niemirich, Oleksandra;  Ditrich, Iryna;  Sylka, Iryna Ukrainian Food Journal in 2017 doi.org/10.24263/2304-974X-2017-6-2-6.
 20. Influence of fermentative modification of rice flour starch on bread quality for patients with celiac disease Medvid, Iryna ; Shydlovska, Olena ; Dotsenko, Viktor Ukrainian food journal Volume 6 Issue 4 Page 632-647 Published 2017.
 21. Determination of structure and morphology of the cyclodextrins-iodine complexes Автор:: Polumbryk, Maksym; Pasichnyi, Vasyl; Omelchenko, Chrystyna; с соавторами. UKRAINIAN FOOD JOURNAL Том: 6 Выпуск: 1   Стр.: 117-124   Опубликовано: 2017.
 22. Kuzmin O. Qualimetric assessment of diets / Kuzmin O., Levkun K., Riznyk A. // Ukrainian Food Journal. – Kyiv: NUFT, 2017. – Volume 6, Issue 1. – P. 46-60 DOI: 10.24263/2304-974X-2017-6-1-7.
 23. The cyclodextrin with iodine complex utilization in boiled sausages manufacturing Автор:: Polumbryk, M.; Kotlyar, Y.; Omelchenko, Ch.; с соавторами. Journal of Food Science and Technology-ukraine Том: 10   Выпуск: 3   Стр.: 45-49   Опубликовано: 2016.
 24. Impact of protein composition with collagen on boiled sausages quality Автор:: Ukrainets, A.; Pasichniy, V.; Zheludenko, Y.; с соавторами. Journal of Food Science and Technology-Ukraine  Том: 10   Выпуск: 3   Стр.: 50-55   Опубликовано: 2016.
 25. Effect of collagen based protein isolate “Belkozine” on biological value of boiled sausages Автор:: Ukrainets, Anatolii; Pasichniy, Vasyl; Polumbryk, Maksym; с соавторами. UKRAINIAN FOOD JOURNAL Том: 5   Выпуск: 4   Стр.: 724-731   Опубликовано: 2016.
 26. Investigation of changes in physical properties of rye-wheat dough using acidulants Authors: Sylchuk, T.; Zuiko, V.; Tsyrulnikova, V. Published: 2016 in Journal of Food Science and Technology-Ukraine.
 27. Fortified bread in correction of vitamin d status in postmenopausal women Povoroznyuk, V. V. ; Balatska, N. I. ; Dotsenko, V. …More Osteoporosis international Volume 26 Page S343-S343 Published 2015.
 28. Comparative analysis of beet cossettes extraction of different profiles on the industrial extractors Authors: Liulka, Oleksandr; Liulka, Dmytro; Myronchuk, Valerii; Bulakh, Yevhen Published: 2015 in Ukrainian Food Journal.
 29. “GIT-20” mobile electrophysical installation for electric-pulse working of sludge of metal manufacture Kolyada, Yu. E. ; Dotsenko, V., I ; Nedzelskyi, O. S. …More Electrical engineering & Electromechanics Issue 4 Page 62-65 Published 2011.

ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 • Патент на винахід № 120690, МПК (2017.01) A21 D 13/44 Млинці з водоростями вакаме / І.В. Дітріх, О.А. Соломінський;  заявник  – Національний університет харчових технологій. -№ а201812624 заяв. 19.12.2018; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1
 • Патент на винахід № 120691, МПК (2019.01) A23 L 17/00 A23L 33/10 (2016.01) Парові рибні котлети з бататом / І.В. Дітріх, С.Р. Решетник; заявник  – Національний університет харчових технологій. – № а201900228 заяв. 09.01.2019; опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1
 • Патент на винахід № 121170, МПК (2017.01) A21 D 13/38 A23L 17/60 (2016.01) Равіолі / І.В. Дітріх, В.А. Капустян; заявник  – Національний університет харчових технологій. – № а201812634 заяв. 19.12.2018; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7
 • Патент на винахід № 121167, МПК (2020.01) A23L 17/00 A21 D 13/38 (2017.01) Равіолі рибні / І.В. Дітріх, В.А. Капустян; заявник  – Національний університет харчових технологій. – № а201811713 заяв.28.11.2018; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7
 • Патент на винахід № 121169, МПК (2020.01) A23L 17/00 Рибний напівфабрикат “Арія” / І.В. Дітріх, А.В. Тригуб; заявник  – Національний університет харчових технологій. – № а201812622 заяв. 19.12.2018; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7
 • Патент на винахід № 120579, МПК (2019.01) A23 L 17/00 Котлети рибні з капустою савойською / І.В Дітріх, П.Є. Єфимович, Н.В. Ільчук; – заявник – Національний університет харчових технологій. -. -№ u201900461 заяв. 17.01.2019; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24
 • Сильчук Т.А., Цирульнікова В.В., Різник А.О. Спосіб виробництва вівсяного хліба: патент на корисну модель 149766 Україна: МПК А21D 13/047, № u202104086; заявл. 13.07.2021; опубл. 01.12.2021, Бюл. № 48.
 • Патент на корисну модель №139186 МПК A21D 13/80 (2017.01) СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА МАСЛЯНОГО БІСКВІТНОГО НАПІВФАБРИКАТУ/ Мирошник Юлія Анатоліївна, Доценко Віктор Федорович // заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2019 06220; Заявл. 04.06.2019. Опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24.
 • Пат. № 120238, МПК (2019.01) A23L 17/00 Зрази рибні / І.В Дітріх, О.О. Сомик – заявн. і патентовласн. – НУХТ. -№ а201811710 заяв. 28.11.2018; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20/2019;
 • Пат. № 120239, МПК (2019.01) A23L 17/00 Котлети рибні / І.В Дітріх, О.О. Сомик – заявн. і патентовласн. – НУХТ. -№ а201811714 заяв. 28.11.2018; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20/2019;
 • Пат. № 138947, МПК (2019.01) A23 L 17/00 Котлети рибні з зерном спельти / І.В Дітріх, І.Р. Іскандарова – заявн. і патентовласн. – НУХТ. -№ u201906213 заяв. 04.06.2019; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23/2019;
 • Пат. № 138948, МПК (2019.01) A23L 17/00 Котлети рибні з кіноа / І.В Дітріх, І.Р. Іскандарова – заявн. і патентовласн. – НУХТ. -№ u201906216 заяв. 04.06.2019; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23/2019;
 • Пат. № 139170, МПК (2019.01) A23L 17/00 A23L 19/00 (2016.01) A23L 27/40 (2016.01) Парові рибні котлети з топінамбуром / І.В Дітріх, С.Р. Решетник – заявн. і патентовласн. – НУХТ. -№ u201906047 заяв. 31.05.2019; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24/2019;
 • Патент на винахід: Патент 120570 Україна, МПК (2006): A23L 19/00, A23L 21/10 (2016.01) Пюре-напівфабрикат вишнево-буряковий/ Ущаповський А.О., Івчук Н.П., Башта А.О. ; власник НУХТ. – № a201807500 ; заявл. 04.07.2018; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24/2019.
 • Патент на корисну модель. № 143986, МПК C12N 1/18 (2006.01) Штам молочнокислих бактерій  Lactobacillus sp. ПМД-19 для виробництва ферментованих напоїв / В.Л. Прибильський, Т.О. Мудрак, А.М. Куц, О.С. Дулька, О.В. Кушнір. 2020 01233; заявл. 25.02.2020; опубл. 25.08.2020р. бюл. № 16/2020.
 • Патент на корину модель . №143121 Україна МПК C12N 1/16 (2006.01) C12N 1/18 (2006.01), Спосіб активації спиртових виробничих дріжджів. / Мудрак Т.О., Маринченко В. О, Куц А.М., Кириленко Р.Г., Боярчук Я.А., Ковальчук С. С, заяв. – і патентовласн. – НУХТ. -№ u 2020 00879. 12.02.2020, опубл. 10.07.2020, Бюл.№ 13, ст. 4.
 • Патент на винахід № 122272, МПК A21D 13/44 (2017.01). Суха суміш для млинчиків/ Шаран Лариса Олександрівна, Губеня В’ячеслав Олександрович, Шаран Андрій Васильович , Бондар Наталія Петрівна // заявник – Національний університет харчових технологій. – №  a201809684; Заявл. 27.09. 2018. Опубл. 12.10.2020, Бюл. № 19/2020.
 • Патент на корисну модель № 133070, МПК (2006) A21D 13/00 . Суха суміш для млинчиків/ Шаран Лариса Олександрівна, Губеня В’ячеслав Олександрович, Шаран Андрій Васильович , Бондар Наталія Петрівна // заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201809685; Заявл. 27.09. 2018. Опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6.
 • Патент на винахід № 118926, МПК А23F 5/46 (2006.01) Спосіб приготування напою лате / Л. М. Буй, Т. І. Іщенко, А. В. Гавриш, О. В. Арпуль, О. Б. Шидловська; заявник – Національний університет харчових технологій. – № a 2017 13034; заяв. 28.12.2017; опубл. 25.03.2019; Бюл. № 6.
 • Патент на винахід № 118526, А21D 13/066 (2017.01), МПК А21D 8/02 (2006.01), Спосіб виробництва безглютенового хліба/ І.М. Медвідь, О.Б. Шидловська, В.Ф. Доценко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2018 01213; заяв. 08.02.2018; опубл. 25.01.2019; Бюл. № 2.
 • Патент на винахід № 119206, МПК А21D 13/066 (2017.01). Спосіб виробництва рисового хліба / І.М. Медвідь, О.Б. Шидловська, В.Ф. Доценко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а 2018 01211; заяв. 08.02.2018; опубл. 10.05.2019; Бюл. № 9.
 • Патент 131669 МПК A21D 8/02 (2006.01), A21D 2/00, A21D 2/36 (2006.01) Спосібвиробництва житньо-пшеничних хлібних виробів / Зуйко В.І., Сильчук Т.А., Гребонос К.І. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201808034; заявл. 19.07.2018, Опубл. 25.01.2019, бюл. № 2.
 • Патент 132977 МПК A21D 8/02 (2006.01), A21D 2/00, A21D 2/36 (2006.01) Житньо-пшеничний хлібний виріб / Зуйко В.І., Сильчук Т.А., Гребонос К.І. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201808033; заявл. 19.07.2018, Опубл. 25.03.2019, бюл. № 6.
 • BY № 22697. МПК А23L 13/40. Способ производства колбасы, обогащенной йодом. Литвяк В.В., Ловкис З.В., Полумбрик М.О., Пасичный В.В., Росляков Ю.Ф. Заявл. 11.05.2017. Опубл. 01.08.2019 Патентообладатель Республиканское унитарное предприятие “Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по прожовольствию”
 • Пат. № 134975, МПК A23 L 17/00 (2016) Парові рибні котлети з бататом / І.В Дітріх, С.Р. Решетник.- заявн. і патентовласн. – НУХТ. -№ u201900234 заяв. 09.01.2019; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11/2019;
 • Пат. № 135284, МПК A23 L 17/00 (2006) Котлети рибні з капустою савойською / І.В Дітріх, П.Є. Єфимович, Н.В. Ільчук.- заявн. і патентовласн. – НУХТ. -№ u201900462 заяв. 17.01.2019; опубл. 25.06.2019, Бюл. № 12/2019;
 • Пат. № 137501, МПК A23 L 17/00 (2006) Рибний напівфабрикат «Моряк» / І.В Дітріх, Ж.М. Ференець. – заявн. і патентовласн. – НУХТ. -№ u20190348362 заяв. 08.04.2019; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20/2019;
 • Пат. № 137549, МПК A23 L 17/00, A23 L 19/00 (2006) Спосіб виробництва фрикадельок / І.В Дітріх, П.Є. Єфимович, Н.В. Ільчук.- заявн. і патентовласн. – НУХТ. -№ u201904063 заяв. 17.04.2019; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20/2019;
 • Пат. № 137552, МПК A23 L 17/00, A23 L 19/00 (2006) Фрикадельки «Морські» / І.В Дітріх, П.Є. Єфимович, Н.В. Ільчук.- заявн. і патентовласн. – НУХТ. -№ u201904068 заяв. 17.04.2019; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20/2019.
 • Патент України на винахід № 115727, МПК A21D 13/04 (2017.01), A23G 3/36 (2006.01). Кекс «Кульбабка» / Шевченко Олена Анатоліївна, Шаран Лариса Олександрівна; Дорошенко Віктор Олександрович, Шаран Андрій Васильович// заявник – Національний університет харчових технологій. – № a201607665; заяв. 12.07.2016.; опубл. 11.12.2017; Бюл. № 23.
 • Патент України на винахід № 115505, МПК A21D 13/066 (2017.01). Пісочний напівфабрикат безглютеновий / Білик Олена, Шаран Лариса; Дорошенко Віктор, Шаран Андрій, Бондар Наталія // заявник – Національний університет харчових технологій. – № a201608234; заяв. 26.07.16.; опубл. 10.11.2017; Бюл. № 21.
 • Патент на корисну модель № 115505, МПК A21D 13/00. Суха суміш для млинчиків з використанням люпинового борошна / Соцька Юлія, Шаран Лариса, Губеня Вячеслав, Павлюченко Олена, Лявинець Георгій // заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201705199; заяв. 13.06.2017; опубл. 11.12.2017; Бюл. № 23.
 • Патент на корисну модель № 121553, МПК A21D 13/00. Булочка з базиліком для гамбургерів /Кравцов Олександр, Шаран Лариса; Губеня В’ячеслав, Лявинець Георгій, Бондар Наталія // заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201705904; заяв. 13.06.17.; опубл. 11.12.2017; Бюл. № 23.
 • Патент на корисну модель № 122106, МПК A21D 13/04 Хліб пшеничний / Карабець Юлія, Шаран Лариса; Дорошенко Віктор, Шаран Андрій // заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201706800; заяв. 30.06.17.; опубл. 26.12.2017; Бюл. № 24.
 • Патент на корисну модель № 120598, МПК (2017.01) A23G 3/36 (2006.01), A21D 8/00 Спосіб виробництва фондану / А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч, О. О. Дудкіна, І.М. Тернавська; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2017 05028; заяв. 24.05.2017; опубл. 10.11.2017; Бюл. № 21.
 • Патент на винахід № 115729, МПК A23G 3/00 (2017.01). Фондан / А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч, Ю.М. Ткачук, О. О. Дудкіна; заявник – Національний університет харчових технологій. – № a 2016 08232; заяв. 26.07.2016; опубл. 11.12.2017; Бюл. № 23.
 • Патент на винахід № 115736, МПК A23G 3/36, (2006.01), A21D 13/80,  (2017.01). Печиво «Сон» / О. М. Пригодський, А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 10752; заяв. 26.10.2016; опубл. 11.12.2017; Бюл. № 23.
 • Патент на винахід № 115743, МПК (2017.01) A23L 23/00, A23L 29/212 (2016.01), A23L 29/238 (2016.01). Суп-пюре «Дари лісу» / О. С. Пушка, Л. В. Горкуша, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 13276; заяв. 26.12.2016; опубл. 11.12.2017; Бюл. № 23.
 • Патент на винахід № 115744, МПК (2017.01) A23L 23/00, A23L 29/212 (2016.01), A23L 29/238 (2016.01). Суп-пюре «Курячий» / О. С. Пушка, Л. В. Горкуша, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 13280; заяв. 26.12.2016; опубл. 11.12.2017; Бюл. № 23.
 • Патент на винахід № 115845, МПК (2017.01) A23L 23/00, A23L 29/212 (2016.01), A23L 29/238 (2016.01). Суп-пюре «Вітамін» / О. С. Пушка, Л. В. Горкуша, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 13278; заяв. 26.12.2016; опубл. 26.12.2017; Бюл. № 24.
 • Патент на винахід № 116285, МПК (2018.01) A23L 23/00, A23L 29/212 (2016.01), A23L 29/238 (2016.01). Спосіб виробництва супу-пюре з рослинної сировини / О. С. Пушка, В. С. Василенко, В. П. Патичук, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко, Ю. М. Ткачук; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а 2016 05654; заяв. 26.05.2016; опубл. 26.02.2018; Бюл. №4.
 • Патент на винахід № 116286, МПК (2018.01) A23L 5/10 92016.01), A23L 23/00, A23L 29/212 (2016.01), A23L 29/238 (2016.01). Спосіб виробництва супу-пюре з печінки / О. С. Пушка, В. С. Василенко, В. П. Патичук, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко, Ю. М. Ткачук; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а 2016 05655; заяв. 26.05.2016; опубл. 26.02.2018; Бюл. № 4.
 • Патент на винахід № 116302, МПК A 23G 3/36 (2006.01), A21D 13/80 (2017.01). Печиво «Ранкове» / О. М. Пригодський, А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а 2016 10756; заяв. 26.10.2016; опубл. 26.02.2018; Бюл. № 4.
 • Патент на винахід № 116502, МПК (2018.01) A23L 23/00, A23L 29/20 (2016.01), A23L 29/212 (2016.01). Спосіб виробництва пастоподібного кулінарного напівфабрикату для пюреподібних перших страв / О. С. Пушка, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а 2016 12896; заяв. 19.12.2016; опубл. 26.03.2018; Бюл. №6.
 • Патент на винахід № 116505, МПК (2018.01) A23L 29/212 (2016.01), A23L 29/238 (2016.01), A23L 23/00. Суп-пюре «Океан» / О. С. Пушка, Л. В. Горкуша, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а 2016 13279; заяв. 26.12.2016; опубл. 26.03.2018; Бюл. № 6.
 • Патент на корисну модель № 122102, МПК А21D 13/00 (2017.01). Спосіб виробництва хліба спеціального призначення / І.М. Медвідь, О.Б. Шидловська, В.Ф. Доценко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2017 06793; заяв. 30.06.2017; опубл. 26.12.2017; Бюл. №24.
 • Патент на корисну модель № 124204 UA, МПК (2006) A23D 7/00. Купажована рослинна олія / Кобець О.С.; Доценко В.Ф.; Арпуль О.В.// заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201710521; заяв. 31.10.2017; опубл. 26.03.2018, бюл. № 6.
 • Патент на корисну модель № 124827 UA, МПК (2006) A21D 13/00. Кекс «Гарбузовий» / Кобець О.С.; Доценко В.Ф.; Арпуль О.В. // заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201710751; заяв. 06.11.2017; опубл. 25.04.2018, бюл. № 8.
 • Патент на корисну модель № 122104 UA, МПК A23C 9/152 (2006.01). Склад молочного соусу з підвищеним вмістом білка / Собін О.В., Корецька І.Л., Лаленко Т.В., Маринін А.І., Рахмедов Д. Б.// заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201706798; заявл. 30.06.2017; опубл. 26.12.2017, бюл. № 24.
 • Патент на винахід № 115758 UA, МПК A23L 2/02 (2006.01), A23L 2/38 (2006.01), A23L 2/395 (2006.01) СКЛАД СМУЗІ «ЯГІДНИЙ ФРЕШ-КОКТЕЙЛЬ» / Матюшенко Р.В. // . заявник – Національний університет харчових технологій. – № a201704162; заявл. 26.04.2017; опубл. 11.12.2017,бюл. №23.
 • Патент на корисну модель № 120203 UA, МПК A23L 2/02 (2006.01) СКЛАД СМУЗІ «ЯГІДНИЙ ФРЕШ-КОКТЕЙЛЬ» / Матюшенко Р.В. // . заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201704163; заявл. 26.04.2017; опубл. 25.10.2017,бюл. №20.
 • Патент на винахід № 116457 UA, МПК A23L 2/02 (2006.01), A23L 2/38 (2006.01), A23L 2/395 (2006.01)) СКЛАД ДЕСЕРТУ СМУЗІ «РАНКОВИЙ». / Матюшенко Р.В. // . заявник – Національний університет харчових технологій. – № a201506845; заявл. 10.07.2015; опубл. 28.03.2018,бюл. №6.
 • Патент на корисну модель №121753 UA, МПК А21D 13/00 (2017.01). Пісочне печиво “Гарбузинка” / Моісєєва В. К., Кирпіченкова О. М; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 201707198; заявл. 10.07.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23, 2017.
 • Патент на винахід №116508 UA, МПК А21L 21/10 (2016.01) А23L 33/22 (2016.01) A23L 33/125 (2016/01) Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Кирпіченкова О. М., Николайчук Ю. В.; заявник Національний університет харчових технологій. — № a 201700905; заявл. 01.02.2017; опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6, 2018.
 • Патент на винахід №116507 UA, МПК А21L 21/10 (2016.01) А23L 33/22 (2016.01) A23L 33/125 (2016/01) Склад низькокалорійного білкового десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Кирпіченкова О. М., Клец Д. О.; заявник Національний університет харчових технологій. — № a 201700901; заявл. 01.02.2017; опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6, 2018.
 • Патент на винахід № 117717, МПК A21D 13/066 (2017.01). Спосіб виробництва фондану / А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч, О. О. Блощинська, І.М. Тернавська; заявник Національний університет харчових технологій. — № а 2017 05027; заяв. 24.05.2017; опубл. 10.09.2018; Бюл. № 17.
 • Патент на корисну модель № 125862, МПК (2018.01) А23F 5/00, А23F 5/14 (2006.01) Спосіб приготування напою лате / Л. М. Буй, Т. І. Іщенко, А. В. Гавриш, О. В. Арпуль, О. Б. Шидловська; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2017 13036; заяв. 28.12.2017; опубл. 25.05.2018; Бюл. № 10.
 • Патент на корисну модель 120521 UA, МПК А23J 1/08 (2006/01) A23L 21/10 (2016.01). Склад білкового десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Кравчук Н. М., Кирпіченкова О. М.; заявник Національний університет харчових технологій: № u 2017 03869; заявл. 19.04.2017; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21, 2017.
 • Патент на корисну модель 120349 UA, МПК А21D 13/00 A21D 13/062 (2017/01). Склад шоколадного кексу «Глютен-фрі» / Різник А. О., Кирпіченкова О. М.; заявник Національний університет харчових технологій: № u 2017 05073; заявл. 25.05.2017; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20, 2017.
 • Патент на корисну модель 120628 UA, МПК А23С 23/00 (2017/01). Запіканка з сиру кисломолочного / Ніколайчук А. О., Кирпіченкова О. М., Кузьмін О. В.; заявник Національний університет харчових технологій: № u 2017 05073; заявл. 29.05.2017; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21, 2017.
 • Патент на винахід №117201, МПК А21D 13/066 (2017.01), А21D 8/02 (2006.01). Спосіб виробництва хліба безглютенового/ І.М. Медвідь, О.Б. Шидловська, В.Ф. Доценко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № а 2017 06794; заяв. 30.06.2017; опубл. 25.06.2018; Бюл. №12.
 • Патент на корисну модель № 127233, МПК А21D 8/02 (2006.01), А21D 13/066 (2017.01). Спосіб виробництва рисового хліба/ І.М. Медвідь, О.Б. Шидловська, В.Ф. Доценко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2018 01212; заяв. 08.02.2018; опубл. 25.07.2018; Бюл. №14.
 • Патент на корисну модель № 127234, МПК А21D 8/02 (2006.01), А21D 13/066 (2017.01). Спосіб виробництва безглютенового хліба/ І.М. Медвідь, О.Б. Шидловська, В.Ф. Доценко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2018 01214; заяв. 08.02.2018; опубл. 25.07.2018; Бюл. №14.
 • Патент України на винахід № 116747, МПК A21D 13/066 (2017.01), A21G 13/80 (2017.01). Склад шоколадного кексу “Глютен-фрі” / Різник Анастасія Олександрівна, Кирпіченкова Оксана Миколаївна // заявник – Національний університет харчових технологій. – № a201705072; заяв. 25.05.2017.; опубл. 24.05.2018; Бюл. № 8.
 • Патент на корисну модель № 112390, МПК A23L 21/10 (2006.01). Желе з ревеню / І. М. Медвідь, К. О. Ленчевська, Т. І. Іщенко, О. Б. Шидловська, А. В. Гавриш ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 07345; заяв. 06.07.2016; опубл. 12.12.2016; Бюл. № 23.
 • Патент на корисну модель № 112242, МПК (2006.01) A23L 3/00, A23L 23/00, A23L 27/00. Спосіб виробництва супу-пюре з рослинної сировини / О. С. Пушка, В. С. Василенко, В. П. Патичук, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко, Ю. М. Ткачук; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 05661; заяв. 26.05.2016; опубл. 12.12.2016; Бюл. № 23.
 • Патент на корисну модель № 112243, МПК (2006.01) A23L 3/00, A23L 23/00, A23L 27/00. Спосіб виробництва супу-пюре з печінки / О. С. Пушка, В. С. Василенко, В. П. Патичук, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко, Ю. М. Ткачук; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 05663; заяв. 26.05.2016; опубл. 12.12.2016; Бюл. № 23.
 • Патент на корисну модель № 114807, МПК (2017.01)A23G 3/00. Фондан / А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч, Ю. М. Ткачук, О. О. Дудкіна; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 08233; заяв. 26.07.2016; опубл. 27.03.2017; Бюл. № 6.
 • Патент на корисну модель № 115276, МПК (2017.01) A23G 3/36,  (2006.01), A21D 13/80,  (2017.01), A23G 1/30,  (2006.01), A23L 25/00,  A23L 25/10 (2016.01), A23C 15/12 (2006.01), A23L 7/117 (2016.01), A23L 33/21 (2016.01). Печиво «Сон» / О. М. Пригодський, А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 10754; заяв. 26.10.2016; опубл. 10.04.2017; Бюл. № 7.
 • Патент на корисну модель № 115279, МПК (2017.01) A21D 13/00. Печиво «Ранкове» / О. М. Пригодський, А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 10758; заяв. 26.10.2016; опубл. 10.04.2017; Бюл. № 7.
 • Патент на корисну модель № 114808 А України МПК A21D 2/00 Пісочний напівфабрикат безглютеновий / Білик А.О., Шаран Л.О., Дорошенко В.О., Шаран А.В., Бондар Н.П.; заявник – НУХТ. -№ u201608235; заявл. 26.07.16. Опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6.
 • Патент на корисну модель № 113392 А України МПК А21D 2/38, А21D 2/36, А21D 2/08, А21D 13/08 Кекс «Кульбабка» / Шевченко О.А., Шаран Л.О., Дорошенко В.О., Шаран А.В.; заявник – НУХТ. -№ u201607666; Заявл. 12.07.16; Опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2.
 • Патент на корисну модель № 113332 А МПК А23G 3/36 (2006.01) Кекс підвищеної харчової цінності / Машовець М.Ю., Губеня В.О., Павлюченко О.С., Коваль О.В.; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. №u 201607342, опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2, 2017 р.
 • Патент на корисну модель № 111282 A, МПК A21D 8/00 (2016.01) Спосіб інтенсифікації бродіння тіста / Соколенко А.І., Коваль О.В., Білик О.А., Піддубний В.А.; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201603663; заявл. 06.04.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21, 2016 р.
 • Патент на корисну модель № 111227 A, МПК F15B 15/00 (2016.01) Спосіб оцінки енергоємності систем для піднімання вантажів в гравітаційному полі на основі суми їх кінетичної і потенціальної енергії / Соколенко А.І., Коваль О.В., Піддубний В.А. Заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201603165 заявл. 28.03.2016; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21, 2016 р.
 • Патент на корисну модель № A23L 2/02 (2006.01), A23L 2/38 (2006.01) Склад смузі «Авокадо» / Матюшенко Р.В., Польовик В.В. Заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № a201506851 заявл. 25.12.2015, бюл. № 24, опубл. 10.08.2016, Бюл. №15, 2016 р.
 • Патент на корисну модель № 117260, МПК (2017.01) A23L 5/00. Спосіб виробництва пастоподібного кулінарного напівфабрикату для пюреподібних перших страв / О. С. Пушка, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 12902; заяв. 19.12.2016; опубл. 26.06.2017; Бюл. № 12.
 • Патент на корисну модель № 117307, МПК A21D 2/18 (2006.01). Суп-пюре «Дари лісу» / О. С. Пушка, Л. В. Горкуша, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 13282; заяв. 26.12.2016; опубл. 26.06.2017; Бюл. № 12.
 • Патент на корисну модель № 117309, МПК A21D 2/18 (2006.01). Суп-пюре «Вітамін» / О. С. Пушка, Л. В. Горкуша, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 13285; заяв. 26.12.2016; опубл. 26.06.2017; Бюл. № 12.
 • Патент на корисну модель № 117310, МПК A21D 2/18 (2006.01). Суп-пюре «Океан» / О. С. Пушка, Л. В. Горкуша, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 13286; заяв. 26.12.2016; опубл. 26.06.2017; Бюл. № 12.
 • Патент на корисну модель № 117312, МПК A21D 2/18 (2006.01). Суп-пюре «Курячий» / О. С. Пушка, Л. В. Горкуша, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч, Т. І. Іщенко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 13288; заяв. 26.12.2016; опубл. 26.06.2017; Бюл. № 12.
 • Патент на винахід № 115395, МПК A23L 21/10 (2016.01). Желе з ревеню / І. М. Медвідь, К. О. Ленчевська, Т. І. Іщенко, О. Б. Шидловська, А. В. Гавриш ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2016 07344; заяв. 06.07.2016; опубл. 25.10.2017; Бюл. № 20.
 • Патент на корисну модель № 120598, МПК (2017.01) A23G 3/36 (2006.01), A21D 8/00. Спосіб виробництва фондану / А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч, О. О. Дудкіна, І. М. Тернавська; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2017 05028; заяв. 24.05.2017; опубл. 10.11.2017; Бюл. № 21.
 • Патент на корисну модель № 120724, МПК (2017.01) A23C 9/00. Склад молочного десерту / К. В. Дмитренко, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч, А. В. Гавриш ; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2017 06033; заяв. 16.06.2017; опубл. 10.11.2017; Бюл. № 21.
 • Патент на корисну модель № 120725, МПК A21D 13/00. Склад напівфабрикату «Профітролі»/ Коваленко Валерія Олександрівна, Коваль Ольга Володимирівна, Силка Ірина Миколаївна, Стахурська Лілія Вацлавівна // заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201706034; заяв. 16.06.2017; опубл. 10.11.2017; Бюл. № 21.
 • Патент на корисну модель № 119525, МПК (2017.01) A21D 2/00. Формовані картопляні чіпси «КРІОЧІПС»  / А.В. Ковтун, В.М. Ковбаса, В.Я. Пічкур, О.П. Колеснік; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201703871; заяв. 19.04.2017; опубл. 25.09.2017; Бюл. № 18.
 • Патент на корисну модель № 119428, МПК (2017.01) A21D 13/00. Формовані картопляні чіпси «Висівкові»  / А.В. Ковтун, В.М. Ковбаса, В.Я. Пічкур, О.В. Барановський; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201703871; заяв. 19.04.2017; опубл. 25.09.2017; Бюл. № 18.
 • Патент на корисну модель № 118883, МПК A23L 21/10 (2016.01). Склад шоколадного брауні “Безглютеновий” / Н. В. Гвізда, О. М. Люлька; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201703292; заяв. 06.04.2017; опубл. 28.08.2017; Бюл. № 16.
 • Патент на корисну модель № 100476, МПК B26D 3/26 (2006.01) B26D 1/00 (2006.01) A23N 1/00 (2006.01). Механізм для нарізання сирих овочів / О. М. Люлька, В. В. Польовик, І. В. Паренюк; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201612904; заяв. 19.12.2016; опубл. 25.05.2017; Бюл. № 10.
 • Патент на винахід № 113888, МПК (2017.01) C13B 5/08 (2011.01) C13B 5/06 (2011.01) B26D 1/00. Відцентрова бурякорізка / О. М. Люлька, М. В. Дорошевич, В. В. Пономаренко, М. М. Пушанко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № a201501340; заяв. 18.02.2015 ; опубл. 27.03.2017; Бюл. № 6.
 • Патент на корисну модель № 110792, МПК C13B 5/06 (2011.01). Спосіб отримання бурякової стружки. /Д. М. Люлька, В. В. Пономаренко, М. М. Пушанко, О. М. Люлька; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201603164; заяв. 28.03.2016; опубл. 25.10.2016; Бюл. № 20.
 • Патент 120521 UA, МПК А23J 1/08 (2006/01) A23L 21/10 (2016.01). Склад білкового десерту / Польовик В. В., Корецька І. Л., Кравчук Н. М., Кирпіченкова О. М.; заявник Національний університет харчових технологій: № u 2017 03869; заявл. 19.04.2017; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21, 2017.
 • Патент 120349 UA, МПК А21D 13/00 A21D 13/062 (2017/01). Склад шоколадного кексу «Глютен-фрі» / Різник А. О., Кирпіченкова О. М.; заявник Національний університет харчових технологій: № u 2017 05073; заявл. 25.05.2017; опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20, 2017.
 • Патент 120628 UA, МПК А23С 23/00 (2017/01). Запіканка з сиру кисломолочного / Ніколайчук А. О., Кирпіченкова О. М., Кузьмін О. В.; заявник Національний університет харчових технологій: № u 2017 05073; заявл. 29.05.2017; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21, 2017.
 • Патент на винахід 114860 (UA), МПК A21D 13/80 (2017.01) Склад бісквітного напівфабрикату / Комарницький Р. В., Губеня В. О., Лявинець Г. М., Бондар Н. П.; заявник Національний університет харчових технологій. — № а201603707; заявл. 07.04.2016; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15/2017.
 • Патент на корисну модель 120624 (UA), МПК (2006): А21D 13/00 Суха суміш для млинчиків з використанням люпинового борошна / Соцька Ю. Д., Губеня В. О., Шаран Л. О., Павлюченко О. С., Лявинець Г. М.; заявник Національний університет харчових технологій. — № u201705199; заявл. 29.05.2017; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21/2017.
 • Патент на корисну модель № 120203, МПК A21D 2/00. «Склад смузі «Ягідний фреш-коктейль»/ Матюшенко Раїса //  заявник  – Національний університет харчових технологій. – бюлетень №  20; від 25.10.2017.
 • Патент на корисну модель № 1120715, МПК A23G 3/52. Гаряча солодка страва суфле «Дитяча радість» / Голікова Тетяна, Михайленко Владлена // заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201705899; заяв. 13.06.2017.; опубл. 10.11.2017; Бюл. № 21.
 • Патент на винахід № 111038, МПК A23G 3/50 (2006.01). Фондан спеціального призначення / А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч, О. О. Дудкіна, С. О. Губенко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № a 2015 01345; заяв. 18.02.2015; опубл. 10.03.2016; Бюл. № 5.
 • Патент на винахід № 111292, МПК A21D 2/36 (2006.01). Збагачений пшеничний булочний виріб / А. В. Гавриш, Т. І. Іщенко, О. В. Нєміріч, Ю. М. Василенко; заявник – Національний університет харчових технологій. – № a 2015 01341; заяв. 18.02.2015; опубл. 11.04.2016; Бюл. № 7.
 • Патент на корисну модель № 105973, МПК А21D 13/00 (2016.01). Пісочний напівфабрикат/ О.Б. Шидловська, І.М. Медвідь, В.Ф. Доценко, А.М. Противень; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2015 10285; заяв. 21.10.2015; опубл. 11.04.2016; Бюл. №7.
 • Патент на корисну модель № 105972, МПК А21D 13/00 (2016.01). Композиція для виготовлення бісквітного напівфабрикату/ В.Ф. Доценко, О.Б. Шидловська, І.М. Медвідь, А.М. Противень; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2015 10284; заяв. 21.10.2015; опубл. 11.04.2016; Бюл. №7.
 • Патент на винахід № 111275 України. Склад масляного оздоблювального напівфабрикату /Заявник та патентовласник НУХТ (Україна) / Вашека О.М., Нєміріч О.В., Галецька О.В.. – № а 2014 11426 ; заявл. 20.10.2014; опубл. 11.04.2016. – бюл. № 7.
 • Патент на винахід 110568 UA, МПК A21D 8/02, A21D 2/36 (2006.01) Спосіб виробництва хлібобулочних виробів / БортнічукО.В., Цирульнікова В.В., Доценко В.Ф., Павленко А.А.; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201410455; заявл. 24.09.2014; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1/2016.
 • Патент на винахід 110569 UA, МПК A21D 8/02, A21D 2/36 (2006.01) Спосіб виробництва хлібобулочних виробів профілактичного призначення / Бортнічук О.В., Доценко В.Ф., Цирульнікова В.В., Поворознюк В.В., Синєок Л.Л., Балацька Н.І.; заявник Національний університет харчових технологій. – № а201410457; заявл. 24.09.2014; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1/2016.
 • Патент України № 112475 А61К 31/593, А61Р 3/02, А21D 2/02, A21D 13/00 Спосіб корекції дефіциту вітаміну D  у жінок постменопаузального періоду. В.Ф. Доценко, О.В. Бортнічук, В.В. Поворознюк, Л.Л. Синєок, Н.І. Балацька, В.Я. Муц, В.В. Поворознюк ; заявник Національний університет харчових технологій.; опубл. 12.09.2016, Бюл №17/2016.
 • Патент України на винахід № 112916 А21D 8/02Спосіб виробництва хлібобулочних виробів. /В.Ф. Доценко, В.В. Цирульнікова, О.В. Бортнічук, Н.О. Лець ; заявник Національний університет харчових технологій.; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21/2016.
 • Патент України на корисну модель № 107779 UA МПК A23L21/00 (2016.01) Мармелад «Айвово-морквяний» / Дітріх І.В.; заявл. 30.11.2015; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12, 2016 р.
 • Патент України на корисну модель № 107778 UA МПК A23L21/00 (2016.01) Плодово-ягідне морозиво «Коринка» / Дітріх І.В.; заявл. 30.11.2015; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12, 2016 р.
 • Патент України на корисну модель № 108896 UA МПК A23L17/00 (2016.01) Заморожені рибоовочеві напівфабрикати «Ідіго» / Дітріх І.В., Груба І.О.; заявл. 30.11.2015; опубл. 10.08.2016, Бюл. № 15, 2016 р.
 • Патент 106110 UA, МПК А23L 21/00 (2016.01) Термостійка желейна начинка «Малинова» / Гагіна О.С., Цирульнікова В.В., Корецька І.Л., Арпуль О.В.; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201511696; заявл. 26.11.2015; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7/2016.
 • Патент 107200 UA, МПК А23L 29/20 (2016.01) Спосіб виробництва термостійкої желейної начинки / Гагіна О.С., Цирульнікова В.В., Корецька І.Л., Арпуль О.В.; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201511694; заявл. 26.11.2015; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10/2016.
 • Патент на корисну модель № 5433/ЗУ/16, МПК (2016.01) A21D8/00, A23  L 5/00. Капкейк «Зернятко», / А.В. Ковтун, Н.П.Бондар, А.С. Яцкевич,  заявник – Національний університет харчових технологій. – № u201511359; заявл. 18.11.2015; опубл. 21.03.2016.
 • Пат. 103581 Україна, МПК C01В 31/08. Спосіб виробництва пористих вуглецевих матеріалів із піролізованих деревних відходів / Кузьмін О.В., Шендрік Т.Г., Кучеренко В.О., Тамаркіна Ю.В., Мирончук В.Г., Топольник В.Г.; заявник і патентовласник НУХТ. – №u201505455; заяв. 03.06.2015; опубл. 25.12.2015, Бюл. №24.
 • Пат. 103609 Україна, МПК C12G 3/07. Спосіб виробництва коньяку / Кузьмін О.В., Мирончук В.Г., Топольник В.Г., Шендрік Т.Г., Тамаркіна Ю.В.; заявник і патентовласник НУХТ. – №u201505688; заяв. 09.06.2015; опубл. 25.12.2015, Бюл. №24.
 • Пат. 103989 Україна, МПК C12Н 1/12, C12Н 1/04. Спосіб виробництва горілки / Кузьмін О.В., Мирончук В.Г., Топольник В.Г., Шендрік Т.Г., Тамаркіна Ю.В.; заявник і патентовласник НУХТ. – №u201506044; заяв. 18.06.2015; опубл. 12.01.2016, Бюл. №1.
 • Патент України на корисну модель № 103794, Композиція сухої пряно-ароматичної суміші» / Полевик. В.В., Корецька І.Л., Рахметов Д.Б., Бандуренко Г.М., Довга О.О., Бендас Я.Ю. ; заявник і патентовласник НУХТ – опубл. від 25.12.2015. Бюл. № 24.
 • Патент України на корисну модель № 103795 «Бісквітний напівфабрикат «Основа для тортів»» / Стрілець І.П., Корецька І.Л.; .; заявник і патентовласник НУХТ. – заявл. 23.07.2015; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24, 2015 р.
 • Патент України на корисну модель № 104088 UA МПК A21D 13/00 (2016.01) «Бісквітний напівфабрикат» / Стрілець І.П., Корецька І.Л.; .; заявник і патентовласник НУХТ. – заявл. 10.07.2015; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1, 2016 р.
 • Патент на винахід № 111554, МПК (2006.01) A23L 17/00. Рибна січена маса з наповнювачем / Є. А. Чухлов, І. М. Медвідь, Т. І. Іщенко, А. В. Гавриш, О. Б. Шидловська; заявник – Національний університет харчових технологій. – № a 2015 02953; заяв. 31.03.2015; опубл. 10.05.2016; Бюл. № 9.
 • Патент на корисну модель № 106934, МПК A21D 13/08 (2006.01). Композиція для виготовлення пісочного печива / О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко, І. М. Медвідь, А. М. Шадура; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2015 11689; заяв. 26.11.2015; опубл. 10.05.2016; Бюл. № 9.
 • Патент на корисну модель № 107196, МПК A21D 13/08 (2006.01). Композиція для виготовлення пісочного печива / О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко, І. М. Медвідь, А. М. Шадура; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2015 11690; заяв. 26.11.2015; опубл. 25.05.2016; Бюл. № 10.
 • Патент на корисну модель № 107773, МПК A21D 13/08 (2006.01). Композиція для виготовлення пісочного печива / О. Б. Шидловська, Т. І. Іщенко, І. М. Медвідь, А. М. Шадура; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 2015 11688; заяв. 26.11.2015; опубл. 24.06.2016; Бюл. № 12.
 • Патент на винахід № 112247, МПК A23L 33/105 (2016.01), A23L 21/10 (2016.01), A23L 23/00, B01D 11/02 (2006.01). Спосіб приготування солодкого фруктового соусу / Т. І. Іщенко, А. В. Гавриш, О. В. Подобій, О. М. Усатюк, Л. М. Ковбасюк; заявник – Національний університет харчових технологій. – № a 2015 02952; заяв. 31.03.2015; опубл. 10.08.2016; Бюл. № 15.
 • Патент на корисну модель № 110505, МПК (2014.01) A23L 19/18. Формовані картопляні чипси «Здоров’я» / А.В. Ковтун, В.М. Ковбаса, А.О. Волощук, Б.Є. Грох; заявник – Національний університет харчових технологій. – № u 201604096; заяв. 14.14.2016; опубл. 10.10.2016; Бюл. № 19.\
 • Пат. 103989 Україна, МПК C12Н 1/12, C12Н 1/04. Спосіб виробництва горілки / Кузьмін О.В., Мирончук В.Г., Топольник В.Г., Шендрік Т.Г., Тамаркіна Ю.В.; заявник і патентовласник НУХТ. – №u201506044; заяв. 18.06.2015; опубл. 12.01.2016, Бюл. №1.
 • Патент на корисну модель № 110872 України. Склад бісквітного напівфабрикату / Губеня В.О., Комарницький Р., Бондар Н.П., заявник – Національний університет харчових технологій. – Заявл. 07.04.2016, Опубл. 25.10.2016. Бюл. № 20
 • Пат. 109594 Україна, МПК A23L 29/30, A23L 27/30. Склад кріпленого сиропу для просочування кондитерських виробів / Кузьмін О.В., Обеснюк О.О., Кушлак А.С., Мирончук В.Г., Топольник В.Г.; заявник і патентовласник НУХТ. – №u201602582; заяв. 16.03.2016; опубл. 25.08.2016, Бюл. №16.
 • Пат. 110353 Україна, МПК C12G 3/00. Склад наливки «Чайний будинок» / Кузьмін О.В., Кушлак А.С., Обеснюк О.О., Заярний Д.А., Воєвода А.М.; заявник і патентовласник НУХТ. – №u201602579; заяв. 16.03.2016; опубл. 10.10.2016, Бюл. №19.
 • Пат. 110352 Україна, МПК A23L 29/10, A21D 13/00. Склад сиропу для просочування кондитерських виробів / Кузьмін О.В., Обеснюк О.О., Кушлак А.С., Мирончук В.Г., Топольник В.Г.; заявник і патентовласник НУХТ. – №u201602578; заяв. 16.03.2016; опубл. 10.10.2016, Бюл. №19.
 • Пат. 110714 Україна, МПК C12G 3/00. Склад наливки «Чайні традиції» / Кузьмін О.В., Кушлак А.С., Обеснюк О.О., Зваричук З.В., Захарчук М.А.; заявник і патентовласник НУХТ. – №u201602581; заяв. 16.03.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл. №20.
 • Пат. 110713 Україна, МПК A21D 13/08, A23L 5/00, A23L 29/30. Склад кріпленого сиропу для просочування кондитерських виробів / Кузьмін О.В., Обеснюк О.О., Кушлак А.С., Шендрік Т.Г., Мирончук В.Г., Грушевська І.О.; заявник і патентовласник НУХТ. – №u201602577; заяв. 16.03.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл. №20.
 • Пат. 110712 Україна, МПК A21D 13/08, A23L 5/00, A23L 29/30. Склад сиропу для просочування кондитерських виробів / Кузьмін О.В., Обеснюк О.О., Кушлак А.С., Шендрік Т.Г., Грушевська І.О.; заявник і патентовласник НУХТ. – №u201602575; заяв. 16.03.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл. №20.
 • Пат. 110790 Україна, МПК A21D 13/00. Спосіб виробництва кріплених сиропів для просочування кондитерських виробів / Кузьмін О.В., Обеснюк О.О., Кушлак А.С., Грушевська І.О.; заявник і патентовласник НУХТ. – №u201603162; заяв. 28.03.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл. №20.
 • Пат. 112819 Україна, МПК C01B 31/08. Спосіб виробництва активного вугілля із карбонізату деревини / Кузьмін О.В., Шендрік Т.Г., Кучеренко В.О., Тамаркіна Ю.В., Мирончук В.Г., Топольник В.Г.; заявник і патентовласник НУХТ. – №a201505195; заяв. 27.05.2015; опубл. 25.10.2016, Бюл. №20.
 • Патент 112381 України, МПК A23L 2/02(2006.01) Сік яблучно-апельсиновий «Тонізуючий» / О.В. Арпуль, О.М. Усатюк, Н.В. Жукова; заявник і патентовласник НУХТ. – a201504100; заявл. 28.04.2015; опубл. 25.08.2016, Бюл. № 16/2016.
 • Патент на винахід 112367 UA, МПК A21D 8/04, A21D 2/08 (2006.01) Склад комплексного підкислювача «Оптимальний-2» / Кулініч В.І., Сильчук Т.А., Дробот В.І., Цирульнікова В.В.; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201501344; заявл. 18.02.2015; опубл. 25.08.2016, Бюл. № 16/2016.
 • 40. Патент на винахід 112908 UA, МПК A21D 2/08 (2006.01) Склад комплексного підкислювача «Оптимальний-1» / Кулініч В.І., Сильчук Т.А., Дробот В.І., Цирульнікова В.В.; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201501348; заявл. 18.02.2015; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21/2016.