НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

     Підготовка фахівців за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» здійснюється за навчальними планами, розробленим з урахуванням вимог вищої освіти. Навчальні дисципліни забезпечені робочими програмами, силабусами, а практики – програмами практики. Усі види діяльності здобувачів забезпечені навчально-науковою літературою та методичними матеріалами

 • перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
 • удосконалення навчальних планів підготовки фахівців;
 • оформлення навчально-методичних комплексів дисциплін;
 • аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою;
 • формування поточних планів видання підручників, навчальних посібників, лабораторних практикумів та методичних рекомендацій;
 • вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять та організаційних форм навчання.
 • проведення заходів з підвищення педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу;
 • розробка та обговорення навчальних та тематичних планів, робочих програм навчальних дисциплін та інших документів, планування навчальної діяльності;
 • розробка та обговорення методик проведення різних видів занять.
 • навчально-методичні тренінги;
 • методичні семінари;
 • відкриті заняття;
 • контрольні та взаємні відвідування занять.
 • стандартів освіти;
 • навчальних планів;
 • робочих навчальних планів;
 • робочих програм;
 • силабусів;
 • програм для усіх видів практик;
 • програми атестаційного екзамену;
 • підручників і навчальних посібників;
 • конспектів чи курсів лекцій;
 • методичних рекомендацій до практичних і лабораторних занять;
 • методичних рекомендацій до виконання курсових робіт (проектів);
 • методичних рекомендацій до вивчення дисципліни та виконання контрольної (контрольних) робіт;
 • методичних рекомендацій до виконання кваліфікаційної роботи.